Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa jak Botanika dba o dane osobowe i prawa Użytkowników serwisu.


 2. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym serwisem www.botanikastory.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Botanika Ewelina Serwiak-Dzwonkowska z siedzibą przy Blacharska 8c/2, 53-206 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”.

3. Definicje

 1. RODO – skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane bankowe, numer karty płatniczej, adres komputera IP.
 3. Przetwarzanie – dokonywane przez Administratora operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Użytkownik

 1. Botanika zbiera dane użytkowników w przypadku wykonania transakcji w sklepie internetowym. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5. Składnie zamówienia

  1. W przypadku składania zamówienia w Kwiaciarni Internetowej, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. a) adres e-mail;
  2. b) dane adresowe:
  •   kod pocztowy i miejscowość;
  •    kraj (państwo);
  •   ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  1. c) imię i nazwisko;
  2. d) numer telefonu.
  3. e) w przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  •  firmę przedsiębiorcy;
  •  numer NIP. 

  Powyższe dane są przechowywane przez  Administratora przez 3 lata od momentu zamówienia. 

6. Dodatkowe Informacje

 1. W trakcie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Ponadto dane o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć klienci oraz innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Braku podania niezbędnych informacji w formularzu zamówienia, uniemożliwi Użytkownikowi złożenie i realizację zamówienia.

8. Przekazywanie danych użytkownika

 1. Dane osobowe Uzytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Botanika przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych działają albo według instrukcji Botaniki (podmioty przetwarzające dane) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (dostawcy usług płatniczych) i (podmioty regulacyjne).

9. Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10. Wykorzystanie plików Cookies

  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta; pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

11. Rodzaje plików Cookies

1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

12. Ustawienia plików Cookies

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

13. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik ma następujące prawa:

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administrator.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  7. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administrator, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  3. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  4. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  5. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania od Administrator niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administrator a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

14. Wystąpienie użytkownika

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

15. Zgłaszanie skarg,zapytań itp.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

16. Wniesienie skargi przez użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

17. Aktualizacja i zmiany polityki

Polityka Prywatności może być aktualizowana i zmieniana. O wszelkich zmianach poinformujemy za pomocą anonsu na stronie głównej Sklepu Internetowego.

18. Pytania dotyczące polityki prywatności

Pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@botanikastory.pl